Alphabetic List:

Berdichever Isak Srulyevich, b. 27.10.1922

Veteran Search

Example: Berdichever Isak Srulyevich