Alphabetic List:

Akhmadiev Omirta Akhmadievich, b. 05.11.1922

Aniskov Petr Fedotovich, b. 08.06.1923

Begeldinov Talgat Yakubekovich, b. 05.08.1922

Stolbushkin Petr Pavlovich, b. 03.07.1923

Veteran Search

Example: Aniskov Petr Fedotovich