Alphabetic List:

Kuznetsov Serge Vasilyevich, b. 15.07.1924

Veteran Search

Example: Kuznetsov Serge Vasilyevich