Alphabetic List:

Loshanyuk Aleksandra Fedotovna, b. 14.12.1923

Veteran Search

Example: Loshanyuk Aleksandra Fedotovna