Alphabetic List:

Chemrat Alekse Demyanovich, b. 26.02.1926

Kayetkin Vyacheslav Nikolayevich, b. 14.02.1920

Konyshev Vasily Stepanovich, b. 29.01.1924

Maslov Ivan Vasilyevich, b. 13.04.1921

Novikov Yuri Nikolayevich, b. 30.05.1922

Rassadkin Petr Alekseyevich, b. 06.07.1921

Revtov Mikhail Gavrilovich, b. 30.10.1925

Veteran Search

Example: Revtov Mikhail Gavrilovich