Alphabetic List:

Fedostsev Valentin Fedotovich, b. 03.04.1925

Taran Alekse Silivestrovich, b. 06.06.1923

Vovk Ivan Yefimovich, b. 23.11.1913

Veteran Search

Example: Fedostsev Valentin Fedotovich